DEADEND היא תערוכה המציגה מציאות קשה בה הפכה האלימות לשפת היום-יום, שפה המאיימת על קיומה של החברה האנושית.
התערוכה מעלה שאלות נוקבות מול מציאות של רבוי גילויי אלימות וקוראת למבקרים לבחון את דרכם ולא עוד לעמוד מנגד ולצפות באופן פאסיבי במתרחש

הקדמת האוצר >