Banner

דבר האוצר רפי אתגר

אנו חיים בתקופה פוסט-מודרנית המאופיינת בהעדר תחושה של ביטחון אונטולוגי ובאבדן האינדיבידואליות בד בבד עם קידוש ערכי הדמוקרטיה בה יכולת ההשפעה שמורה לרוב. בתנאי מציאות זו עולה שאלת אחריותו ומידת יכולתו של הפרט לשנות.

האם אחראי היחיד על מעשיו ולפיכך אף על גורלו ועל חופש הבחירה העומד לרשותו?

עד כמה מתערבת החברה והממסד בהגבלת היחיד ובעיצוב דמותו והחלטותיו ובאיזו מידה בחירותיו המוסריות מושפעות מזהותו החברתית ?

ברוח זו מנסה התערוכה לבדוק את התנהלותו של הפרט במרחב האישי והציבורי על פי מצפונו ואל מול שיקולים הנובעים מזהותו הקולקטיבית והשתייכותו לקבוצות חברתיות, דתיות או לאומיות אשר עשויות להפחית את תחושת האחריות האישית של האדם על מעשיו.